BeGreen_91_FIN

Information till myndigheter

BeGreen utvecklar hållbara solenergilösningar i samarbete med myndigheter, kommuner, mark- och tomtägare, grannar samt andra lokalt intresserade.

Den gröna omställningen är vår tids viktigaste utmaning och det krävs att alla samarbetar för att vi ska nå de svenska klimatpolitiska målen. Samtidigt har den senaste tidens geopolitiska utveckling tydliggjort Sveriges behov av att bli energioberoende.

BeGreen arbetar dessutom med FN:s världsmål och FN:s tio Global Compact-principer; de hör till våra främsta riktmärken.

Ekologiska och hållbara åtgärder

Det markområde som upplåts för en solcellsanläggning har tidigare oftast använts för traditionell monokulturell odling. Nu blir det i stället ren elproduktion med största möjliga utbyte av energi per hektar, eller en kombination av hållbar elproduktion och ekologisk livsmedelsproduktion, där pesticider inte används. Det i sin tur skyddar grundvattenreserverna på bästa möjliga sätt under en lång rad år.

Genom att övergå från traditionellt jordbruk till en kombination av elproduktion och livsmedelsproduktion skonar BeGreens solcellsparker årligen miljön från cirka 800 ton CO2 per hektar, vilket motsvarar CO2-utsläppen för cirka 100 personer per år.

Vår planteringsstrategi för en levande inramning, skog och andra naturområden samt gröna korridorer, skapar eller återskapar unika biotoper för en rad djur- och växtarter inom lokalområdena, och kommer över tid att medverka till en väsentligt större biodiversitet än vad de befintliga odlade arealerna medger.

Totalt sett kommer etablering av anpassade BeGreen solcellsparker att gagna klimatmålen och säkerställa miljön och biodiversiteten, till både glädje och nytta för kommunens invånare.

Stärkande av kommunens gröna profil

BeGreen ger kommunen möjlighet att bli CO2-neutral och därigenom bidra till den gröna omställningen.

BeGreen jobbar dessutom alltid med att hitta de bästa lösningarna för lokalsamhället vid förverkligandet av solcellsparkerna. Bland annat anpassar vi solcellsparkerna efter lokala förhållanden; detta efter noggranna analyser av landskap, skyddsintressen, visuella förhållanden och hänsyn till grannar och omkringboende.

Vi arbetar med solcellsparker i många skalor och med olika panelstorlekar beroende på solcellsparkernas placering, och vår design anpassas alltid efter landskapet, med plantering av lokala trädarter, buskar och växter, gröna kilar m.m.

Våra solcellsparker bullrar inte och skapar inga störande reflexer.

Kontakt för myndigheter

Jimmy Lundström
Land Developer
Email: jlu@begreen.se

BeGreen_010223_001