BeGreen_91_FIN

Information till myndigheter

BeGreen utvecklar hållbara solenergilösningar i samarbete med myndigheter, kommuner, markägare, grannar och andra lokalt engagerade aktörer.

Den gröna omställningen är vår tids viktigaste utmaning och det krävs att alla samverkar för att vi ska nå de klimatpolitiska målen om att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Dessutom har den senaste tidens geopolitiska utveckling tydliggjort Sveriges behov av att bli mer energioberoende.

BeGreen arbetar med FN:s globala mål och FN:s tio Global Compact-principer; de tillhör några av våra främsta riktmärken.

Hållbara initiativ

De markområden som används för solcellsanläggningar har tidigare ofta använts för traditionell monokulturell odling. Genom att kombinera två samhällsnyttor – grön elproduktion och livsmedelsproduktion där pesticider inte används, kan vi bidra till att skydda grundvattenreserverna.

BeGreens solcellsparker skonar årligen miljön från cirka 800 ton CO2 per hektar, vilket motsvarar CO2-utsläppen för cirka 100 personer per år. Detta görs genom övergången från traditionellt jordbruk till en kombination av elproduktion och ekologisk livsmedelsproduktion.

Anledningen till att solparker ofta placeras på jordbruksmark är att befintliga transformatorstationer och elledningar vanligtvis återfinns i den miljön. Men vi kan även utveckla parker på annan typ av mark exempelvis i skogsområden om rätt förutsättningar finns.

BeGreen arbetar alltid med planteringsstrategier för att skapa en så levande och behaglig inramning av parkerna som möjligt. Vi anlägger även viltkorridorer och skapar eller återskapar biotoper för en rad djur- och växtarter, vilket ökar biodiversiteten i solparkernas närområde.

Solenergi stärker kommunens gröna profil

BeGreens solcellsparker ger de berörda kommunerna en möjlighet till att bli CO2-neutrala och därigenom bidra till den gröna omställningen.

BeGreen försöker alltid hitta de bästa lösningarna för lokalsamhället vid förverkligandet av solcellsparkerna och eftersträvar en god dialog med berörda parter. Bland annat anpassar vi våra planteringsstrategier efter lokala förhållanden; med plantering av lokala trädarter, buskar och växter med mera. Detta görs efter noggranna analyser av landskap, skyddsintressen, visuella förhållanden och med hänsyn till grannarna.

Vi arbetar med solcellsparker i olika skalor och med olika panelstorlekar beroende på solcellsparkernas placering. Våra solcellsparker levererar grön energi till det svenska elnätet – de bullrar inte och skapar inga störande reflexer. Läs mer om solenergi här.

Kontakt för myndigheter

Jimmy Lundström
Markutvecklare
Email: jlu@begreen.se
Telefon: +46 (0)739-956 977

BeGreen_010223_001