Solenergi

Vad är solenergi?

Solenergi är en förnybar energikälla som idag kan utnyttjas på två olika sätt. Man kan antingen använda solfångare, som omvandlar solens strålar till en värmekälla, vilken i sin tur kan användas till exempelvis fjärrvärme eller för att värma upp vatten och byggnader. Alternativt kan man använda solceller, för produktion av el.

BeGreen är specialister på att utveckla och etablera storskaliga solcellsparker, som levererar hållbar ström till elnätet.

Hur fungerar solenergi?

Solceller omvandlar ljus till ström. I en solcell omsätts ljusets strålning till elektricitet. När solens ljus träffar solcellen tillförs materialets elektroner energi.

Det är själva ljuset som aktiverar solcellen, och inte solstrålarna. Därför produceras även el i viss omfattning även när det är mulet väder. Kapaciteten är dock alltid störst när det är molnfritt. Solceller producerar likström, och strömmens styrka är beroende av solcellsmodulens storlek och den intensitet som solljuset har.

Vanliga solceller kan omvandla 9-15 procent av solljusets energi till el – de senaste och bästa modellerna kan utnyttja ända upp till 20 procent av den inkommande ljusenergin. BeGreen strävar alltid efter att använda den senaste och bästa tekniken; allt för att säkerställa en så effektiv och stabil elproduktion som möjligt.

Fördelar med solenergi

Till skillnad från fossila bränslen är solenergi en i stort sett outtömlig energikälla, som kan skapa grön el och värme för miljarder människor världen över – människor som idag till övervägande del baserar sin elförbrukning på fossila bränslen. Nittio minuters sol täcker hela världens energibehov för ett helt år. Och fördelarna med solenergi är många:

  • Solenergi är en av de mest klimatvänliga formerna av energi, med potential att reducera CO2-utsläppen markant.
  • Solenergi är enligt Internationella energirådet (IEA) den billigaste energikällan i världshistorien.
  • När solcellsanläggningar etableras på jordbruksmark skyddas grundvattnet, eftersom inga pesticider behöver användas på ytor med solceller.
  • Biodiversiteten stärks, eftersom det är möjligt att ha olika växtarter på och omkring solcellsparkerna, i stället för endast en gröda. Det bidrar också till ett bättre djurliv i området.

BeGreen_37 1_FIN

Solenergin och den gröna omställningen

Solenergi är en avgörande förutsättning för en grön omställning. Solkraften är den kraftkälla som kan byggas ut allra snabbast i stor skala. En markbaserad solpark kan byggas och anslutas till elnätet på bara 12–18 månader.

Vid byggnation av en Solcellspark behöver inte marken hårdgöras, vilket gör att fullskalig odling kan återupptas efter parkens livslängd. Det går dessutom att kombinera solparker med livsmedelsproduktion och djurhållning under driftstiden.

Sverige har goda förutsättningar för att producera solenergi. På många platser i de södra delarna av landet och längs kusterna har vi god solinstrålning och solsken i svalare temperaturer ökar faktiskt solcellernas verkningsgrad.

Branschföreningen Svensk solenergi har föreslagit ett nationellt planeringsmål för solkraft på 30 TWh år 2030, där installationer på byggnader står för cirka 12 TWh och markbaserade solparker för cirka 18 TWh. Målet motsvarar omkring 15 procent av den uppskattade elanvändningen 2030. Branschföreningens faktaunderlag visar att för varje TWh solel som produceras så kan utsläppen minska lika mycket som utsläppen från alla bilar i Stockholm under ett år (cirka 370 000 bilar).