Solenergi

Vad är solenergi?

Solenergi är en förnybar energikälla som idag kan utnyttjas på två olika sätt. Man kan antingen använda solfångare, som omvandlar solens strålar till en värmekälla, vilken i sin tur kan användas till exempelvis fjärrvärme eller för att värma upp vatten och byggnader. Alternativt kan man använda solceller, för produktion av el.

BeGreen är specialister på att utveckla och etablera solcellsparker, som levererar hållbar ström till elnätet i bland annat Danmark, Sverige och Polen.

Hur fungerar solenergi?

Solceller omvandlar ljus till ström. I en solcell omsätts ljusets strålning till elektricitet. När solens ljus träffar solcellen tillförs materialets elektroner energi.

Det är själva ljuset som aktiverar solcellen, och inte solstrålarna. Därför produceras även el i viss omfattning även när det är mulet. Kapaciteten är dock alltid störst när det är molnfritt. Solceller producerar likström, och strömmens styrka är beroende av solcellsmodulens storlek och den intensitet som solljuset har.

Vanliga solceller kan omvandla 9-15 procent av solljusets energi till el – de senaste och bästa typerna kan utnyttja ända upp till 20 procent av den inkommande ljusenergin. BeGreen strävar hela tiden efter att använda den senaste och allra bästa tekniken; allt för att säkerställa en så effektiv och stabil elproduktion som över huvud taget möjligt.

Fördelar med solenergi

Till skillnad från fossila bränslen är solenergi en i stort sett outtömlig energikälla, som kan skapa grön el och värme för miljarder människor världen över – människor som idag till övervägande del baserar sin förbrukning på fossila bränslen. Nittio minuters sol täcker hela världens energibehov för ett helt år. Och fördelarna med solenergi är många:

  • Solenergi är en av de mest klimatvänliga formerna av energi, med potential att reducera CO2-utsläppen markant.
  • Solenergi är enligt Internationella energirådet (IEA) den billigaste energikällan i världshistorien.
  • När solcellsanläggningar etableras på jordbruksmark skyddas grundvattnet, eftersom inga pesticider behöver användas på ytor med solceller.
  • Biodiversiteten stärks, eftersom det är möjligt att ha olika växtarter på och omkring ytor med solceller, i stället för endast en gröda. Det bidrar också till ett bättre djurliv i området.
  • Solceller är både ljud- och luktfria, och bidrar på så sätt till ett lugnt lokalområde under hela solcellsparkens livstid, d.v.s. normalt 30 till 40 år.

BeGreen_37 1_FIN

Solenergin och den gröna omställningen.

Solenergi är en fullständigt avgörande förutsättning för en grön omställning. I Danmark har vi nått relativt långt med att ställa om vår energiproduktion från fossila bränslen till förnybar energi – hittills med hjälp i första hand av vindkraft. Men för att vi ska komma i mål med ambitionen om 100 procent grön energiförsörjning till 2030, behöver alla typer av förnybar energi användas.

Solenergi stod den 1 maj 2021 för 3,4 procent av Danmarks samlade energiförbrukning. Dansk Solkraft bedömer att solenergikapaciteten i Danmark kommer att öka till 10 GW (gigawatt) år 2030, och därmed kunna täcka upp till en fjärdedel av Danmarks samlade energiförbrukning.

Att behovet av solenergi är så stort, beror på att det är svårt att lagra el från förnybara källor för senare användning. Det innebär med andra ord att det krävs en konstant energitillförsel till elnätet året runt.

Med en kombination av solenergi och vindenergi kan man säkerställa en stabil strömförsörjning både på sommaren, när solen skiner från en molnfri himmel, och på vintern, när det är mörkt och blåsigt. De två energikällorna kompletterar varandra väldigt väl.