BeGreen_82_FIN

Information till markägare

Bli partner i den gröna omställningen

BeGreen samarbetar, genom långsiktiga arrendeavtal, med mark- och tomtägare om den gröna omställningen. Ett samarbete om solceller är ett attraktivt alternativ till traditionell växtproduktion på jordbruksarealerna, med fast och stabil avkastning. Samtidigt bidrar solcellsparker till den gröna omställningen, till energioberoende, ökad biodiversitet samt skydd av grundvattnet.

Fakta om solcellsanläggningar

En rad viktiga parametrar ligger till grund för besluten när BeGreen planerar en solcellsanläggning:

  • Helst plana, sammanhängande arealer på minst 30 ha
  • Landsbygdsmiljö, där anläggningen påverkar så få grannar som möjligt
  • Närhet till andra tekniska anläggningar, som vindkraftverk eller industriområden, eller annan infrastruktur som järnväg och motorväg
  • Områden som inte är naturskyddade eller är utsedda till Natura 2000-områden
  • Områden som inte är fredade eller där speciell hänsyn ska tas till kultur eller landskap

illustration-02

Fördelar med solcellsanläggningar

  • Svensk Solenergis uttalade mål är att Sverige år 2030 ska producera 30 TWh solel per år. Genom att övergå från traditionellt jordbruk till en kombination av elproduktion och livsmedelsproduktion skonar BeGreens solcellsparker årligen miljön från cirka 800 ton CO2 per hektar, vilket motsvarar CO2-utsläppen för cirka 100 personer per år.
  • Vår planteringsstrategi för en levande inramning, skog och andra naturområden samt gröna korridorer, skapar eller återskapar unika biotoper för en rad djur- och växtarter inom lokalområdena, och kommer över tid att medverka till en väsentligt större biodiversitet än vad de befintliga odlade arealerna medger.
  • Totalt sett kommer etablering av BeGreens solcellsparker att bidra till att nå klimatmålen och bidra till en hälsosam miljö, till både glädje och nytta för dig och din närmiljö.

illustration-03

Projektmodell för solceller i samarbete med markägare

När BeGreen ingår ett avtal om solcellsanläggningar med en markägare, innebär det starten på ett mer långtgående samarbete.

Samarbetet består av en inledande optionsperiod, då BeGreen ansöker om de godkännanden och tillstånd som krävs. Under den perioden kan den befintliga jordbruksaktiviteten pågå oförändrat. När tillstånden är på plats inleds etableringen av solcellsanläggningen, varefter 40 års elproduktion tar vid.

Efter 40 år tas anläggningen bort och området kan återigen användas för jordbruk, om så önskas.
Arrendebetalningen kan ske efter två beräkningsmodeller:

  • Fast pris per ha per år. Arrendet fastställs vid avtalets ingående och indexregleras under hela avtalsperioden.
  • Ett produktionsberoende arrende som utgör en fast procentandel av anläggningens samlade produktion.

Blir solenergi din nästa gröda?
Ta kontakt med vår markutvecklare, Lina Törnqvist, via e-post: lit@begreen.se

Kontakt för markägare

Lina Törnqvist
Markutvecklare
Email: lit@begreen.se

BeGreen - Delivery-1