En god affär

Har du funderat på att komplettera ditt lantbruk med solelsproduktion? Att som markägare samarbeta med oss innebär en möjlighet att genom långsiktiga arrendeavtal få en stabil avkastning över tid. 

Dessutom blir du vår samarbetspartner i den gröna omställningen genom att du bidrar till att mer förnybar energi produceras.

Arrendeavtal

En god affär

Att som markägare samarbeta med oss innebär en möjlighet att genom långsiktiga arrendeavtal få en stabil avkastning över tid.

Dessutom blir du vår partner i den gröna omställningen genom att du bidrar till att mer förnybar energi produceras.

Bli vår samarbetspartner i den gröna omställningen

Sverige väntas fördubbla elförbrukningen från dagens cirka 145 TWh till uppskattningsvis 290-300 TWh. Vi behöver producera mer förnybar energi i vårt land. Genom att arrendera ut en bit av din mark till solenergiproduktion bidrar du till energiomställningen!

När BeGreen och du som markägare ingår ett arrendeavtal, innebär det starten på ett långvarigt samarbete. BeGreen tar ansvar för solparkerna från vagga till grav. 

Genom våra arrendenivåer vill vi bidra till att markägare i Sverige får möjlighet att addera en extra, stabil inkomstkälla som kan stärka lönsamheten i deras företag.  

Hur går det till att etablera en solpark?

Efter att ett arrendeavtal ingåtts ansvarar BeGreen för hela den efterföljande processen. Vi sköter till exempel ansökan om elnätanslutning och de andra tillstånd som krävs. 

Under perioden då vi inväntar tillstånd kan befintlig markanvändning pågå oförändrat. BeGreen ansvarar sedan för solparkens byggnation liksom för drift, ägande och styrning. Du som markägare har inget ansvar för underhåll av solparken. 

Solparker är tillfälliga installationer som inte hårdgör marken. Vi ser till att markområdena återställs efter att solcellsparken avvecklats. Om solparken anläggs på jordbruksmark kan BeGreen kombinera solelsproduktion med jordbruk, exempelvis bete eller vallodling.

Samarbeta med oss

När BeGreen och du som markägare ingår ett arrendeavtal, innebär det starten på ett långvarigt samarbete.

Sverige väntas fördubbla elförbrukningen från dagens cirka 145 TWh till uppskattningsvis 290-300 TWh. Vi behöver producera mer förnybar energi i vårt land. Genom att arrendera ut en bit av din mark till solenergiproduktion bidrar du till den gröna omställningen!

När BeGreen och du som markägare ingår ett arrendeavtal, innebär det starten på ett långvarigt samarbete. BeGreen tar ansvar för solparkerna från vagga till grav. Genom våra arrendenivåer vill vi bidra till att markägare i Sverige får möjlighet att addera en extra, stabil inkomstkälla som kan stärka lönsamheten i deras företag.

Våra markutvecklare

Vill du arrendera ut mark till oss? Kontakta någon av våra markutvecklare för att få veta mer. Vi tar gärna ett förutsättningslöst samtal med dig!

Som markägare till en solcellspark är du garanterad en stabil inkomst​​

Vi kan erbjuda tre olika ersättningsmodeller:

1.

Hybridavtal, det vill säga en rörlig arrendeersättning baserat på solparkens omsättning, med en garanterad lägstanivå.

2.

Fast pris per hektar per år. Arrendet fastställs vid avtalets ingående och indexregleras under hela avtalsperioden.

3.

En rörlig arrendeersättning som utgör en fast procentandel av solparkens omsättning.

Process

Hur går det till att etablera en solpark?

Efter att ett arrendeavtal ingåtts ansvarar BeGreen för hela den efterföljande processen. Vi sköter till exempel ansökan om elnätanslutning och de andra tillstånd som krävs. 

Under perioden då vi inväntar tillstånd kan befintlig markanvändning pågå oförändrat. BeGreen ansvarar sedan även för solparkens byggnationstid liksom för drift, ägande och styrning. Du som markägare har inget ansvar för underhåll av solparken. 

Solparker är tillfälliga installationer som inte hårdgör marken. Vi ser till att markområdena återställs efter att solcellsparken avvecklats. Om solparken anläggs på jordbruksmark kan BeGreen kombinera solelsproduktion med jordbruk, exempelvis bete, vallodling eller proteingräsproduktion.

Vi analyserar markområden för att hitta den bästa, mest lämpliga marken för etablering, med hänsyn till exempelvis miljöaspekter och landskapsfrågor.

 

 

När arrendeavtal är undertecknat tar BeGreen ansvar för hela etableringprocessen. Du som markägare har inget ansvar för tillståndsansökningar eller skötsel av den färdiga solparken.

Vi ansöker om de godkännanden som krävs. Vi upprättar även en miljökonsekvensbeskrivning om myndigheterna kräver det. Under denna period kan befintlig markanvändning pågå oförändrat.

När vi har kommit överens om ett arrendeavtal inleder vi tidigt en dialog med grannar, för att informera om processen och skapa förståelse och samsyn.

Vi ansöker om att få ansluta parken till elnätet.

 

Byggnationstiden för en solcellspark är vanligtvis cirka 12-18 månader. Därefter genererar parken solenergi till samhället.

När parken är byggd är BeGreen kvar som aktiva ägare och sköter drift och styring. Solparken beräknas producera förnyelsebar energi i cirka 40 år.

Vi ansvarar för skötsel av mark samt eventuell jordbruksverksamhet i solcellsparken.

Våra markutvecklare

Vill du arrendera ut mark till oss? Kontakta någon av våra markutvecklare för att få veta mer. Vi tar gärna ett förutsättningslöst samtal med dig!

Mats_SE-scaled.jpg

Mats Palmgren

Markutvecklare,

tillförordnad VD

mpa@begreen.se

+46 702783028

Paul_edited.jpg

Paul Legemark

BeGreen_010223_001-scaled.jpg

Jimmy Lundström

BeGreen-Delivery-1-scaled.jpg

Lina Törnqvist

Markutvecklare,

Landskapsarkitekt

lit@begreen.se

+46 732515110

Process

Analys av markområden

Vi analyserar markområden för att hitta den bästa, mest lämpliga marken för etablering, med hänsyn till exempelvis miljöaspekter och landskapsfrågor.

Formella ansökningar och dialog med myndigheter

Vi ansöker om de godkännanden som krävs. Vi upprättar även en miljökonsekvensbeskrivning om myndigheterna kräver det. Under denna period kan befintlig markanvändning pågå oförändrat.

Avtal om nätanslutning

Vi ansöker om att få ansluta parken till elnätet.

Drift

När parken är byggd är BeGreen kvar som aktiva ägare och sköter drift och styrning. Solparken beräknas producera förnybar energi i cirka 40 år.

Arrendeavtal

När arrendeavtal är undertecknat tar BeGreen ansvar för hela etableringsprocessen. Du som markägare har inget ansvar för tillståndsansökningar eller skötsel av den färdiga solparken.

Tidig information och dialog med grannar

Vi inleder tidigt en dialog med grannar, för att informera om processen framåt och för att skapa förståelse och samsyn.

Etablering

Byggnationstiden för en solcellspark är vanligtvis cirka 12-18 månader. Därefter genererar parken solenergi till samhället.

Markskötsel

Vi ansvarar för skötsel av mark samt eventuell jordbruksverksamhet i solcellsparken.

Frågor och svar

Vi behöver tillgång till stora, relativt närliggande arealer, men vi kan teckna arrendeavtal med ett flertal markägare för en och samma solpark. Det är inte så att en person alltid måste bidra med jättestora skiften till ett solparksprojekt, det är vanligt att det är flera grannar som bidrar med en bit mark var.

När vi letar efter potentiella markområden för solcellsparker gör vi grundliga analyser och många avväganden. Vi vill att parken har en så liten påverkan på landskapet och närområdet som möjligt. Vi är intresserade av olika sorters mark, men exempel på goda förutsättningar är:

  • Det är en fördel med plana, sammanhängande arealer, men det är inget måste
  • Tillgång till elnätsinfrastruktur
  • Närhet till tekniska anläggningar, såsom vindkraftverk, järnväg eller motorväg är en fördel
  • Områden med god solinstrålning

Huruvida ett område har goda förutsättningar för solparksetablering eller inte, är något som vi utreder, det behöver inte en markägare själv kolla upp. Vi är alltid öppna för att titta närmare på olika sorters mark.

Anledningen till att solparker ofta anläggs på jordbruksmark är för att det behövs markområden av tillräcklig storlek, närhet till elnät, rätt förutsättningar gällande topografi med mera. Vi kan även utveckla parker på andra typer av mark, till exempel i skogsområden om de rätta förutsättningarna finns. 

Efter solparkens avveckling kan marken användas på samma sätt som tidigare. Solparker är tillfälliga anläggningar som inte förstör jordbruksmarken och det går at kombinera solelsproduktion med exemplvis odling eller bete.

Genom att arrendera ut en bit av sin mark till solparker kan markägare dessutom addera en viktig inkomstkälla till sin lantbruksverksamhet.

 

Vi gör djupa analyser av olika marker i Sverige utifrån ett flertal parametrar som exmpelvis topografi och solinstrålning, sedan tar vi kontakt med markägare till de arealer vi anser är intressanta för solparksetablering. Ibland kontaktar även markägare oss direkt. Vi är alltid öppna för ett förutsättningslöst samtal.

Vi genomför alltid noggranna analyser av platsen redan innan vi kontaktar en markägare. Vi tar hänsyn till kultur- och naturmiljön och arbetar aktivt med att parken ska påverka närboende så lite som möjligt, bland annat genom att plantera så kallade vegetationsridåer runt solparkerna, för att skapa insynsskydd och ge anläggningen en levande inramning.

All elproduktion innebär någon form av påverkan på närområdet, men fördelen med solparker är att de varken luktar eller bullrar, bortsett från under byggnationstiden. 

BeGreens solcellsparker bidrar till ett rikt och varierat djurliv. Vi planterar inhemska växter och träd i och runt parkerna för att säkerställa att insekter och bin trivs, vilket bidrar till att öka den biologiska mångfalen i området.

Vi säkerställer att mindre djur kan ta sig in under parkernas stängsel och vi anlägger även viltkorridorer om det behovet finns.

BeGreen tar ansvar för både utveckling, drift, ägande och styrning av våra solcellsparker. Vi har möjlighet att kvarstå som en långsiktig aktör tack vare vår starka ägarstruktur. I november 2022 köptes BeGreen upp av energikoncernen Equinor, vars majoritetsägare är norska staten.

Kontakt

Ska solenergi vara din nästa gröda?

Vi tar gärna ett förutsättningslöst samtal med dig! Kontakta vår markutvecklare

Markutvecklare

Blir solenergi din nästa gröda?

Vi tar gärna ett förutsättningslöst samtal med dig! 

Paul Legemark

Markutvecklare 

ple@begreen.se

Rulla till toppen