BeGreen_82_FIN

Information till markägare

Bli partner i den gröna omställningen

Har du funderat på att komplettera ditt lantbruk med solelsproduktion? Det kan vara ett attraktivt komplement till traditionellt lantbruk. Att som markägare samarbeta med oss innebär en möjlighet att genom långsiktiga arrendeavtal få en fast och stabil avkastning. Dessutom blir du vår partner i den gröna omställningen genom att du bidrar till att mer grön energi produceras.


Blir solenergi din nästa gröda?
Vi tar gärna ett förutsättningslöst samtal med dig! Kontakta vår markutvecklare, Lina Törnqvist, via e-post: lit@begreen.se

Fakta om solcellsparker

När vi letar efter potentiella markområden för solcellsparker gör vi grundliga analyser och många avväganden. Vi vill att parken har en så liten påverkan på landskapet som möjligt. Vi är intresserade av både jordbruks- och skogsmark. Exempel på goda förutsättningar för etablering av solcellsparker är:

 • Helst plana, sammanhängande arealer
 • Tillgång till elnätsinfrastruktur
 • Närhet till tekniska anläggningar, vindkraftverk, järnväg eller motorväg är en fördel
 • Inte skyddade områden, t.ex. Natura 2000-områden
 • Områden med god solinstrålning
 • illustration-02

  Projektmodell för solceller i samarbete med markägare

  När BeGreen och du som markägare ingår ett arrendeavtal, innebär det starten på ett mer långtgående samarbete.

  Efter en överenskommelse kring arrendeavtal ansöker BeGreen om elnätanslutning och de andra tillstånd som krävs. Under den perioden kan befintlig markanvändning pågå oförändrat.

  När etableringen av solcellsparken är klar bedriver BeGreen solelsproduktion i kombination med till exempel vallodling eller proteingräsproduktion under hela parkens cirka 40-åriga livslängd. Efter avveckling kan marken användas på samma sätt som tidigare.

  Arrendebetalningen kan ske efter två ersättningsmodeller:
  • Fast pris per hektar per år. Arrendet fastställs vid avtalets ingående och indexregleras under hela avtalsperioden.
  • En rörlig arrendeersättning som utgör en fast procentandel av solparkensomsättning.

  Fördelar med våra solcellsparker

  Bortsett från under byggnationstiden är solcellsparker i stort sett en tyst energikälla.

  Vi etablerar växtridåer runt om våra parker, så att parkerna efter bara några år till stor del döljs. Vi ser till att så och plantera en blandning av gräs, blommor, buskar och träd, så att vi säkerställer en varierad miljö där djur, bin och andra insekter trivs. Vi gör även plats för de större djuren genom att bygga viltkorridorer runt eller genom våra parker.

  Vi kan kombinera solelsproduktion med lantbruk. Raderna mellan panelerna kan användas för exempelvis vallodling eller proteingräsproduktion. Vi ser också till att markområdena återställs till sitt ursprungliga tillstånd efter att solcellsparken avvecklats.

  Svensk Solenergis uttalade mål är att Sverige år 2030 ska producera 30 TWh solel per år. Genom att övergå från traditionellt lantbruk till en kombination av elproduktion och livsmedelsproduktion skonar BeGreens solcellsparker årligen miljön från cirka 800 ton CO2 per hektar, vilket motsvarar CO2-utsläppen för cirka 100 personer per år.

  illustration-03

  Kontakt för markägare

  Lina Törnqvist
  Markutvecklare
  Tlf.: (+46) 732 515110
  Email: lit@begreen.se

  BeGreen - Delivery-1