Hållbarhet hos BeGreen

Varför

BeGreens vision är att spela en avgörande och ansvarstagande roll i den gröna omställningen.

Klimatförändringar hör till de största samhällsmässiga utmaningarna vi har idag. BeGreen drivs av ambitionen att producera och leverera billig, hållbar elektricitet och på så sätt bidra positivt till både samhället och klimatet.

Produktionen av grön energi från BeGreens solcellsparker innebär att miljön utsätts för cirka 800 ton CO2 mindre per hektar. Det motsvarar ett års CO2-utsläpp för 100 personer.

Vad

Vi arbetar med att integrera hållbarhet på alla nivåer och i allt vad vi företar oss på BeGreen. Vi vill att den energi vi producerar ska vara hållbar i alla avseenden – ekonomiskt, miljö- och klimatmässigt, liksom landskapsmässigt.

BeGreens hållbarhets- och ESG-policy beskriver våra åtaganden. Policyn bygger på de tio principerna i FN:s Global Compact, som anger ramarna för företagens hållbarhetsansvar. Principerna rör mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, miljö och antikorruption.

BeGreen_89_FIN

Hur arbetar vi med hållbarhet?

BeGreens årshjul för hållbarhet sätter vårt arbete med hållbarhet i system. Det bygger på en analys av BeGreens miljö- och samhällsmässiga inflytande, så att vi kan prioritera våra insatser.

Vi analyserar vilken betydelse vårt arbete har, dels för våra intressenter, dels för BeGreen som företag. Med utgångspunkt härifrån identifierar och prioriterar vi de områden som blir till fokusområden och hållbarhetsprogram.

Vi har satt upp konkreta mål för hållbarhet, och definierat insatser med fokus på miljöfaktorer och mänskliga rättigheter i våra värdekedjor, liksom på det goda grannskapet, biodiversitet, materialåtervinning och dokumentering av klimateffekterna.

illustration-01

BeGreen och FN:s världsmål

BeGreens hållbarhetsstrategi utgår från det faktum att vi vill bidra positivt till FN:s 17 världsmål.

BeGreen producerar grön energi från solen. Vi bidrar till Mål 7 genom att öka andelen av förnybar energi i den globala energimixen, samt Mål 13 genom att med hjälp av grön energi reducera CO2-utsläppen.

BeGreens projekt bidrar till att främja den ekonomiska tillväxten i samhället och i våra försörjningskedjor, och bidrar därmed positivt till Mål 8. Vi bidrar till mål 9 genom att vara med och etablera energiinfrastruktur.

BeGreen bidrar till mål 12 genom att främja resurseffektivitet och ansvarstagande produktion. Arealer som används till solcellsparker besprutas inte med pesticider, och därmed skyddas grundvattensreserverna, samtidigt som förvaltningen av landskapet i parken har en gynnsam effekt på livet på land (Mål 15).

sdg