Hållbarhet

BeGreens vision är att spela en avgörande och ansvarstagande roll i den gröna omställningen.

Vår vision

Hållbarhet

BeGreens vision är att spela en avgörande och ansvarstagande roll i den gröna omställningen.

Varför

Hållbar kraft för Sverige

Klimatförändringar hör till de största samhällsmässiga utmaningarna vi har idag. BeGreen drivs av ambitionen att producera och leverera billig, hållbar elektricitet och på så sätt bidra positivt till både samhället och klimatet.

Produktionen av grön energi från BeGreens solcellsparker innebär att miljön utsätts för cirka 800 ton CO2 mindre per hektar. Det motsvarar ett års CO2-utsläpp för 100 personer.

Ett övergripande fokus på hållbarhet

Vi arbetar med att integrera hållbarhet på alla nivåer och i allt vi gör på BeGreen. Vi vill att den energi vi producerar ska vara hållbar i alla avseenden – ekonomiskt, miljö- och klimatmässigt, liksom landskapsmässigt.

BeGreen har ett 360-graders hållbarhetskoncept som sätter vårt arbete med hållbarhet i system. Det bygger på en analys av BeGreens miljö- och samhällsmässiga inflytande, och hjälper oss att prioritera våra satsningar.

Vi analyserar vilken betydelse vårt arbete har, både för våra intressenter och för BeGreen som affärsverksamhet. Mot bakgrund av detta identifierar och prioriterar vi de områden som blir till fokusområden för hållbarhetsarbetet.

Vi har satt upp konkreta mål för hållbarhet, och definierat insatser med fokus på miljöfaktorer och mänskliga rättigheter i våra värdekedjor, liksom på det goda grannskapet, biodiversitet, materialåtervinning och dokumentering av klimateffekterna.

BeGreen och de globala målen

BeGreens hållbarhetsstrategi utgår från att vi vill bidra positivt till FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. 

Läs mer om FN:s globala mål. 

Grön energi minskar CO2

BeGreen producerar grön energi från solen. Vi bidrar till Mål 7 genom att öka andelen av förnybar energi i den globala energimixen, samt Mål 13 genom att med hjälp av grön energi reducera CO2-utsläppen.

Ekonomisk tillväxt

BeGreens projekt bidrar till att främja den ekonomiska tillväxten i samhället och i våra försörjningskedjor, och bidrar därmed positivt till Mål 8. Vi bidrar till mål 9 genom att vara med och etablera ny energiinfrastruktur.

Resurseffektivitet

BeGreen bidrar till mål 12 genom att främja resurseffektivitet och ansvarstagande produktion. Arealer som används till solcellsparker besprutas inte med pesticider, och därmed skyddas grundvattensreserverna, samtidigt som förvaltningen av landskapet i och runt parken har en gynnsam effekt på livet på land (Mål 15).

BeGreen och de globala målen

BeGreens hållbarhetsstrategi utgår från att vi vill bidra positivt till FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Läs mer om FN:s globala mål.

Fokus på hållbarhet

Vi arbetar med att integrera hållbarhetsperspektivet på alla nivåer i allt vi gör.

Vi vill att den energi vi producerar ska vara hållbar i alla avseendengällande affärsmässighet, ekologisk och social hållbarhet.

BeGreen har ett 360-graders hållbarhetskoncept som sätter vårt arbete med hållbarhet i system. Det bygger på en analys av BeGreens miljö- och samhällsmässiga inflytande, och hjälper oss att prioritera våra satsningar.

BeGreens ESG-policy

Vi analyserar vilken betydelse vårt arbete har, både för våra intressenter och för BeGreen som affärsverksamhet. 

Mot bakgrund av detta identifierar och prioriterar vi de områden som blir till fokusområden för hållbarhetsarbetet.

Vi har satt upp konkreta mål för hållbarhet, och definierat insatser med fokus på miljöfaktorer och mänskliga rättigheter i våra värdekedjor, liksom på det goda grannskapet, biodiversitet, materialåtervinning och dokumentering av klimateffekterna.

Mer förnybar energi för Sverige

Klimatförändringarna hör till en av de största samhällsmässiga utmaningarna vi har idag. BeGreen drivs av ambitionen att producera och leverera konkurrenskraftig, hållbar elektricitet och på så sätt bidra positivt till både samhälle och klimat.

Produktionen av förnybar energi från BeGreens solcellsparker innebär att miljön utsätts för cirka 800 ton CO2 mindre per hektar och år. Det motsvarar ett års CO2-utsläpp för 100 personer.

BeGreens
ESG-policy

BeGreens hållbarhetspolicy beskriver våra åtaganden i förhållande till FN:s Globala hållbarhetsmål. Principerna rör bland annat mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Rulla till toppen