Information till
offentliga aktörer

BeGreen utvecklar hållbara solenergilösningar i samarbete med markägare, myndigheter, kommuner, grannar och andra lokalt engagerade aktörer.

Information till offentliga aktörer

Den gröna omställningen är vår tids viktigaste utmaning och det krävs att alla samverkar för att vi ska nå de klimatpolitiska målen om att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Dessutom har den senaste tidens geopolitiska utveckling tydliggjort Sveriges behov av att bli mer energioberoende.

Fokus på den gröna omställningen

Den gröna omställningen är vår tids viktigaste utmaning och det krävs att alla samverkar för att vi ska nå de klimatpolitiska målen om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045. Dessutom har den senaste tidens geopolitiska utveckling tydliggjort Sveriges behov av att bli mer energioberoende.

Solenergi stärker kommunens gröna profil

Förnyelsebar energi sänker CO2-utsläppen. Kommunerna där BeGreens solcellsparker placeras får därför en möjlighet till att bli CO2-neutrala och därigenom bidra till den gröna omställningen. 

Dialog och visad hänsyn

BeGreen försöker alltid hitta de bästa lösningarna för lokalsamhället vid förverkligandet av en solcellspark. Vi eftersträvar en god dialog med berörda parter och arbetar med olika dialogforum i våra processer. 

För att skapa en trevlig inramning av våra solparker planterar vi så kallade vegetationsridåer runt anläggningarna. Vi anpassar våra planteringsstrategier efter lokala förhållanden, exemplvis genom plantering av lokala trädarter, buskar och växter . Detta görs efter noggranna analyser av landskap, skyddsintressen, visuella förhållanden och med hänsyn till närboende. 

Vi analyserar också djurlivet på platsen, och skapar handlingsplaner för att öka den biologiska mångfalden i och runt våra parker. Vid behov anlägger vi viltkorridorer genom parkerna i samråd med viltexperter.

BeGreen arbetar med solcellspaneler i olika skalor beroende på parkernas placering. 

Våra solcellsparker levererar grön energi till elnätet – de bullrar inte och skapar inga störande reflexer. Vi vill vara med och säkerställa att Sverige får tillgång till mer förnybar energi.

Hållbara initiativ

Etablering av solparker är till nytta för klimatet, den biologiska mångfalden och till glädje för samhället i stort, då efterfrågan på el bara blir större.

Hållbara initiativ

Etablering av solparker är till nytta för klimatet, den biologiska mångfalden och till glädje för samhället i stort, då efterfrågan på el blir allt större.

Solenergi stärker kommunens gröna profil

BeGreen försöker alltid hitta de bästa lösningarna för lokalsamhället vid förverkligandet av solcellsparkerna och eftersträvar en god dialog med berörda parter.

Förnyelsebar energi sänker CO2-utsläppen. Kommunerna där BeGreens solcellsparker placeras får en möjlighet till att bli CO2-neutrala och därigenom bidra till den gröna omställningen. 

Vi arbetar med solcellsparker i olika skalor och med olika panelstorlekar beroende på solcellsparkernas placering. Våra solcellsparker levererar förnybar energi till det svenska elnätet – de bullrar inte och skapar inga störande reflexer. 

Frågor och svar

Anledningen till att solparker ofta anläggs på jordbruksmark är för att det behövs markområden av tillräcklig storlek, närhet till elnät, rätt förutsättningar gällande topografi med mera. Vi kan även utveckla parker på andra typer av mark, till exempel i skogsområden om de rätta förutsättningarna finns. 

Solparker är tillfälliga anläggningar som inte förstör jordbruksmarken och det går att kombinera solelsproduktion med odling eller bete. Genom att arrendera ut en bit av sin mark till solparker kan markägare dessutom addera en viktig inkomstkälla till sitt företag, vilket gör att solcellsparker också bidrar till att stärka svenskt jordbruk ekonomiskt. 

BeGreens solcellsparker bidrar till ett rikt och varierat djurliv. Vi planterar inhemska växter och träd i och runt parkerna för att se till att insekter och bin trivs, vilket bidrar till att främja den biologiska mångfalen i området.

Vi säkerställer också att mindre djur kan ta sig in under parkernas stängsel och vi anlägger även viltkorridorer om det behovet finns.

Vi genomför alltid noggranna analyser av platsen redan innan vi kontaktar en markägare. Vi tar hänsyn till kultur- och naturmiljön och arbetar aktivt med att parken ska påverka närboende så lite som möjligt, bland annat genom att plantera så kallade vegetationsridåer runt solparkerna för en levande inramning.

All elproduktion innebär någon form av påverkan på närområdet, men fördelen med solparker är att de varken luktar eller bullrar, bortsett från under byggnationstiden. 

Solcellsparker är tillfälliga anläggningar och kräver inte att man hårdgör marken, utan solpanelerna pålas ner i jorden. Det går därför att bedriva jordbruk i solparkerna både under och efter driftstiden.

Rulla till toppen