Integritetspolicy

Webbplatsbesökare, kunder, marknadsföring etc.  

1 Information om behandling av personuppgifter

Din datasäkerhet är viktig för oss och vi lägger därför stor vikt vid att dina personuppgifter hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Nedan kan du läsa hur BeGreen Sweden AB (nedan "BeGreen", "vi", "oss" eller "vår") behandlar personuppgifter om dig när vi agerar som personuppgiftsansvarig. Du kan även läsa om vilka rättigheter du har i samband med vår behandling.  

2 BeGreens roll som personuppgiftsansvarig

I samband med vår affärsverksamhet behandlar vi ett antal personuppgifter. Detta gör vi för att kunna ge dig bästa möjliga service. Vi samlar huvudsakligen in och behandlar vanliga (icke-känsliga) personuppgifter. Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta BeGreen här: BeGreen Sweden AB Org.nr.: 559385-3491 Nordstadstorget 6, plan 4 411 05 Göteborg Sweden Kontaktperson personuppgiftsansvarig: Namn: Thomas Jörgensen Telefon: +46 70 896 83 02 E-post: taj@begreen.se  

3 Vilka personuppgifter vi samlar in och syftet med behandlingen

Vi behandlar personuppgifter i ett antal olika situationer. Läs mer om vår behandling i olika sammanhang nedan.  

3.1 Besök på BeGreens webbplats

När du besöker BeGreens webbplats (t.ex. https://www.begreen.se/) kan BeGreen komma att behandla information om din IP-adress och information om din dator, enhet och webbläsare. Vi behandlar också information om ditt besök (t.ex. information om hur du kommer in på våra webbplatser, hur du navigerar runt på dem, vilka sidor du besöker, innehåll du tittar på, dina sökningar etc.). Dessa personuppgifter samlas in via cookies, loggfiler och annan teknik (du kan läsa mer om vår användning av cookies här). Vi använder dina personuppgifter för att kunna förbättra din upplevelse av vår webbplats. Vår grund för behandlingen är ditt samtycke (artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”) och kapitel 9 i lagen om elektronisk kommunikation ) samt vårt berättigade intresse av att göra vår webbplats (och andra onlinetjänster) tillgängliga för dig (artikel 6.1 f GDPR). Vi raderar personuppgifter som samlats in via de cookies som BeGreen själv tillhandahåller i enlighet med reglerna i BeGreens cookiepolicy. Övriga personuppgifter som samlas in på BeGreens webbplats raderar vi efter 30 dagar.  

3.2 Användning av BeGreens onlinetjänster

När du besöker och/eller använder BeGreens onlinetjänster (t.ex. LinkedIn etc.) kan BeGreen behandla den information som du har gjort tillgänglig genom inställningar på våra sociala medier, dina reaktioner på våra inlägg, din delning av eller kommentarer till våra inlägg. Vi behandlar personuppgifterna i syfte att marknadsföra BeGreens produkter och besvara förfrågningar. Vår grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att marknadsföra BeGreen och svara på din förfrågan (artikel 6(1)(f)) GDPR och ditt eget utlämnande av information om dig själv till en bredare krets av personer (artikel 9(2)(e) GDPR). När de ovan nämnda sociala medierna samlar in personuppgifter om dig för eget bruk behandlar de dina personuppgifter enligt beskrivningen i sina egna integritetspolicyer. Eftersom BeGreen inte extraherar personuppgifter från de sociala medierna och lagrar eller behandlar dessa någon annanstans, kommer den information som du har delat med dig av på BeGreens onlinetjänster att finnas kvar på dessa profiler om du inte själv raderar dem.  

3.3 Mottagare av nyhetsbrev

När du anmäler dig till BeGreens nyhetsbrev behandlar vi personuppgifter om ditt namn, din e-postadress och om du är intresserad av nyheter för grannar, markägare, kommuner eller investerare. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att leverera nyhetsbrev till dig, för allmän marknadsföring av vårt företag och dess tjänster samt för att skapa och hantera dig som prenumerant på marknadsföring. Vi skickar endast marknadsföringsmaterial till dig via e-post eller nyhetsbrev när vi har fått ditt samtycke till att göra det, om detta krävs enligt reglerna i marknadsföringslagen. Vår grund för behandling är ditt samtycke (artikel 6 (1)(a) GDPR och § 19 i marknadsföringslagen).  

3.4 Kund till BeGreen

När du är kund eller på något sätt affärspartner till BeGreen behandlar vi de personuppgifter och annan information som du lämnar till oss, inklusive information om ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vi behandlar personuppgifterna i syfte att kunna fullgöra ett avtal med dig samt för att upprätthålla våra kundregister och tillhandahålla allmän service, marknadsföring och försäljning till våra kunder. Vår grund för behandlingen är avtalet med dig (artikel 6(1)(b) GDPR) och vårt berättigade intresse av att hantera relationen mellan dig som kund och BeGreen (artikel 6(1)(f) GDPR). Vi raderar personuppgifter om våra kunder när de inte längre är relevanta för vår behandling och senast 7 år efter det att kundrelationen har upphört. Detta är ett krav enligt bokföringslagen.  

3.5 Potentiella kunder till BeGreen

När du vill ingå en potentiell kundrelation med BeGreen behandlar vi den information som du lämnar till oss, t.ex. via e-postsignatur, visitkort etc. inklusive information om namn, adress, telefonnummer etc. Vi behandlar personuppgifterna i syfte att kunna skicka erbjudanden om våra tjänster och eventuellt inleda en kundrelation med dig. Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att utveckla en ny kundrelation (artikel 6(1)(f) GDPR). Vi raderar personuppgifter om våra potentiella kunder efter 1 år efter det att vi inte har haft någon kommunikation med den potentiella kunden.  

3.6 Besökare på BeGreens kontor

När du besöker ett av BeGreens kontor behandlar vi personuppgifter om namn, företagsnamn, titel vid behov och annan information som du väljer att lämna till oss. Vi behandlar dessa personuppgifter av säkerhetsskäl. Vår grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att säkerställa informationssäkerhet och förebygga brott (artikel 6.1.f GDPR). Vi raderar våra besökares personuppgifter 30 dagar efter besöket. Vårt besöksregister förvaras säkert och granskas endast om det finns ett konkret behov av det, t.ex. i händelse av ett säkerhetsintrång. Registret granskas endast av personer som har ett arbetsrelaterat behov av att göra det.  

3.7 Affärspartners och/eller leverantörer till BeGreen

När du är affärspartner eller leverantör till BeGreen eller är kontaktperson hos en affärspartner/leverantör behandlar vi personuppgifter om namn, företagsadress, telefonnummer till arbetet samt allmänt tillgänglig information och annan information som du lämnar till oss. Vi behandlar personuppgifterna i syfte att hantera avtal och vår affärsrelation med dig och det företag du representerar samt för att fullgöra avtal med våra kunder. Vår grund för behandlingen är avtalet med dig (artikel 6(1)(b) GDPR) och våra berättigade intressen av att upprätta och hantera relationen mellan dig och/eller det företag du representerar (artikel 6(1)(f) GDPR). Vi raderar ovanstående information om affärspartners och/eller leverantörer 7 år efter det att den inte längre är nödvändig för att dokumentera affärsrelationen. Detta är ett krav enligt bokföringslagen.  

4 Delning av dina personuppgifter med andra

BeGreen kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra leverantörer och/eller tjänsteleverantörer i samband med den ordinarie driften av vår verksamhet och till våra koncernbolag. BeGreen kan också lämna ut dina personuppgifter till en offentlig myndighet i situationer där vi är specifikt skyldiga att lämna ut dina personuppgifter enligt lagstiftning och anmälningsskyldigheter som vi är föremål för. Vi strävar efter att begränsa utlämnandet av uppgifter i personligt identifierbar form och därmed utlämnandet av information som kan hänföras till dig personligen. BeGreen överlåter även dina personuppgifter till personuppgiftsbiträden. Våra personuppgiftsbiträden behandlar endast dina personuppgifter för våra ändamål och enligt våra instruktioner. Vi kommer endast att lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt.  

5 Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES

I samband med vår behandling av dina personuppgifter kan vi komma att överföra uppgifterna till länder utanför EU/EES (tredje land) om det är nödvändigt. Vi kan komma att överföra personuppgifter till tredje land där EU-kommissionen har fastställt att skyddsnivån är likvärdig med skyddsnivån inom EU/EES. Det är möjligt att se en lista över säkra tredjeländer/organisationer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats via länken: https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/overforing-till-tredje-land/adekvat-skyddsniva/ I de fall dataskyddslagstiftningen i det tredje landet är mindre sträng än i Sverige och resten av EU/EES, kommer överföringen av dina personuppgifter att baseras på standardavtalsklausulerna (SCC) som utarbetats av Europeiska kommissionen. Dessa är särskilt utformade för att säkerställa en adekvat skyddsnivå. Vi bedömer om grunden för överföringen är tillräcklig och vidtar ytterligare åtgärder om de är nödvändiga för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för överföringen. Om du vill ha en kopia av standardavtalsklausulerna, vänligen kontakta oss.  

6 Dataintegritet och säkerhet

BeGreen och våra affärspartners använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa integriteten och konfidentialitet vid behandlingen av personuppgifter. Vi genomför regelbundet interna uppföljningar av lämpligheten och efterlevnaden av policyer och åtgärder.  

7 Dina rättigheter

Som registrerad har du ett antal rättigheter enligt GDPR. Om du vill åberopa dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Du kan - villkorslöst och när som helst - återkalla ditt samtycke. Detta kan du göra genom att skicka ett e-postmeddelande till oss (se e-post ovan). Att återkalla ditt samtycke kommer inte att ha någon negativ inverkan. Det kan dock innebära att vi inte kommer att kunna uppfylla specifika förfrågningar från dig i framtiden. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten i den behandling som baseras på samtycket innan det återkallades. Det kommer inte heller att påverka någon behandling som utförs på någon annan laglig grund. Dessutom kan du - villkorslöst och när som helst - invända mot vår behandling när den baseras på vårt berättigade intresse. Dina rättigheter omfattar även följande: - Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. - Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade och ofullständiga personuppgifter kompletterade. - Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”): I särskilda fall har du rätt att få personuppgifter om dig raderade före den tidpunkt då vi normalt skulle radera dina personuppgifter. - Rätt till begränsning av behandling: I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Om du har rätt att begränsa behandlingen får vi i fortsättningen endast behandla personuppgifterna - förutom för lagring - med ditt samtycke, eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en person eller viktiga allmänna intressen. - Rätt till invändning: Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter i vissa fall, och alltid om behandlingen sker för direktmarknadsföringsändamål. - Rätt till dataportabilitet: I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan. - Rätt att lämna in ett klagomål: Du kan när som helst lämna in ett klagomål till den svenska intregritetsskyddsmyndigheten om vår behandling av personuppgifter. Se mer på www.imy.se där du också kan hitta ytterligare information om dina rättigheter som registrerad.  

8 Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy på grund av betydande förändringar i lagstiftningen, nya tekniska lösningar, nya eller förbättrade funktioner eller för att förbättra webbplatsen.
Rulla till toppen